Subsidie aanvraag

Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst wil activiteiten ondersteunen die de onderstaande maritiem gerelateerde zaken bevorderen:

 • de belangstelling voor het nautische-technische beroep**
 • het maritiem onderwijs en/of aanverwante activiteiten als zeekadetten en scouting**
 • vernieuwingen en innovaties in het maritiem-technisch onderwijs
 • innovaties in de maritieme techniek
 • maritiem historisch onderzoek
 • belangstelling voor de maritieme historie
 • toegankelijk maken van historisch bronnenmateriaal
 • publicaties op het gebied van de maritieme geschiedenis

Het Fonds heeft met betrekking tot eerdergenoemde activiteiten uitsluitend een initiërende en faciliterende rol. In principe worden er slechts subsidies verstrekt voor het starten en/of realiseren van in tijd en omvang afgebakende projecten. Er worden geen subsidies verstrekt voor het in stand houden van of de exploitatie van projecten. Evenmin wordt er subsidie verleend als bijdrage voor bouw en/of restauratie van historische schepen. Indien u op basis van de doelstellingen van de Stichting denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, vul dan zo compleet mogelijk het aanvraagformulier in, zie link onderaan deze pagina.

PROCEDURE
Om in aanmerking te komen voor een subsidie vult u het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Eventuele bijlagen kunt u uitsluitend als PDF bijvoegen (upload).

Uw aanvraag wordt door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. Uiteraard kunt u de aanvraag alsnog aangevuld opnieuw indienen. Indien een aanvraag niet past binnen de doelstellingen van de Stichting wordt deze niet in behandeling genomen en ontvangt u daarvan per omgaande bericht. Aanvragen die in behandeling worden genomen, worden voorgelegd aan het bestuur van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst. Het bestuur vergadert vier maal in 2022.

 • Aanvragen voor de voorjaarsvergadering dienen voor 15 februari bij het secretariaat binnen te zijn.
 • Aanvragen voor de zomervergadering dienen voor 15 april bij het secretariaat binnen te zijn.
 • Aanvragen voor de najaarsvergadering dienen voor 1 september  bij het secretariaat binnen te zijn.
 • Aanvragen voor de wintervergadering dienen voor 15 oktober bij het secretariaat binnen te zijn.

Na de vergadering ontvangt u per omgaande bericht over de besluitvorming en voorwaarden waaraan voldaan moet worden indien de besluitvorming positief is.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SUBSIDIE

 • De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het in de aanvraag vermelde doel.
 • Indien uit andere bronnen zoveel gelden ontvangen worden dat het benodigde bedrag wordt overschreden, zal op pro-rata basis restitutie plaatsvinden.
 • Er is een einddatum bekend wanneer het project is afgerond.
 • Bij de afronding van het project dient een afrekening te worden meegestuurd.
 • Indien het project op deze datum niet of niet helemaal is afgerond, heeft de stichting het recht de bijdrage terug te vorderen.
 • Indien het project op de voorgestelde einddatum niet of niet helemaal is afgerond bestaat de mogelijkheid uitstel aan te vragen.
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een publicatie kunnen bewijsexemplaren voor het bestuur worden gevraagd.
 • Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst is verplicht aan de Belastingdienst door te geven dat deze schenking aan u wordt gedaan. Wij staan derhalve niet in voor eventueel in te houden sociale premies, loonbelasting of andere verschuldigde belastingen ten gevolge van deze schenking.
 • Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier down te loaden en ingevuld, als bijlage via het aanvraagformulier mee te sturen.
 • Subsidies worden doorgaans na afronding of voltooiing van het project uitbetaald. In een enkel geval wordt een deel van de subsidie vooraf of tijdens overgemaakt.
 • De aanvragen dienen digitaal, via de website te worden ingediend, bijlagen moeten in pdf worden aangeleverd.
 • Over de uitkomst van de besluitvorming kan niet gecorrespondeerd worden.

Aanvragen voor Scouting verenigingen
Met ingang van 2022 worden er geen subsidie aanvragen van individuele scouting verenigingen in behandeling genomen. 
Er wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Scouting Nederland. 
Bij deze stichting kunnen aanvragen worden gedaan.

AANVRAAGFORMULIER
CALCULATIEFORMULIER VOOR UITGEVERS

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri